ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Οι εφαρμογές Ημεροδείκτης για Android (Greek Almanac)
και Ημεροδείκτης για web (AlmanacWeb) χρησιμοποιούν
την πρόσβαση στις Επαφές του χρήστη στο τηλέφωνο ή στο Google,
αποκλειστικά για να εντοπίσουν τα πρόσωπα που έχουν ονομαστική εορτή
μια συγκεκριμένη ημέρα. Δεν συλλέγουν, δεν μοιράζονται και δεν
χρησιμοποιούν καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο τα δεδομένα αυτά.PRIVACY POLICY

The  applications  Almanac for Android (Greek
Almanac
) and  for the web (AlmanacWeb) use the
access to the user’s Contacts on the phone or in Google, solely to
identify the persons name day on a particular day. They do not
collect, do not share and do not use that data in any other way.